THIẾU TƯỚNG CHU PHÁC

   Thiếu tướng Chu Phác là Trưởng Bộ môn Cận tâm Lý - Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người chuyên nghiên cứu về khả năng ngoại cảm của các nhà ngoại cảm.

        Xin mời các bạn xem một số tư liệu sau:

Thiếu tướng Chu Phác nói chuyện tại Trung Tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người